Vásárlási feltételek

A webáruház üzemeltetője, a termékek értékesítője:

Kávé & Hűtő Profi Kft. 1118, Budapest Budaörsi út 46.

Email: marketing@khprofi.hu
Telefon/Fax: +36 1 248 0095 / 96

Vásárlás


A dyson.hu-n történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az áruház üzletszabályzatát és tisztában van a rendelés menetével. (Ezzel létrejön a szerződés a távol lévő felek között - kivéve olyan termékeknél, amely előleg fizetéséhez kötött, ezen termékeknél az előleg összegének számlánkra történő beérkezésével jön létre a szerződés. Ezt a szerződést írásban az Kávé & Hűtő Profi Kft nem iktatja, de a rendelés adatai később bármikor visszakereshetőek. A szerződés nyelve magyar.)

Garancia


A dyson.hu webáruház üzemeltetője a Kávé & Hűtő Profi Kft. a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója. A garanciával és jótállással kapcsolatos kötelezettség a Kávé & Hűtő Profi Kft-t, mint forgalmazót terheli.

Cégünk az általa forgalmazott vezetékes porszívó készülékekre 5 év, minden egyéb készülékre 2 év garanciát biztosít

Kiegészítők esetén a garancia 0,5 év

Amennyiben az átvett árucikk hibás vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük 3 napon belül (72 óra). Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és az eredeti számla megléte esetén lehetséges. Ha valamilyen problémát, hibát fedez fel a kiszállított vagy átvett termékben, írja meg az info@khprofi.hu e-mail címre. A termék futárszolgálattól való átvételekor a csomagot tételesen ellenőrizni kell, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt alá kell írni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbeni sérülésre vonatkozó reklamációt a dyson.hu már nem tud elfogadni.

Weboldalunkon megjelenített elektronikus berendezésekre forgalmazói garancia vonatkozik, amely a magyar jogszabályok szerint 1+1 éves Garanciát illetve jótállást jelent. A termékben felmerülő rendeltetésszerű használatból eredő károkért garanciát vállalunk.(A szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak)

A rendeltetésszerű használat megállapításáért felelős szervizünk: Kávé Profi Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 42. Tel: +36306490035, Email: info@kaveprofi.hu.

Garancia érvényesítéséhez szüksége lesz a termék vásárláskor kiállított számlájára, és/vagy a termékhez csatolt jótállási jegyre.

Garanciával kapcsolatos ügyintézés: Kávé Profi Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 42. Tel: +36306490035, Email: info@kaveprofi.hu.

Internetes vásárlás esetén biztosított elállási/Felmondási jog


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik.

A határon átnyúló vásárlást a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv szabályozza.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak kipróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után köteles haladéktalanul dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről. Amennyiben a döntés alapján nincsen szüksége a termékre, ezt követően már azt ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudja azt visszajuttatni. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik az eladó felé, és azt köteles megtéríteni részére.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kávé & Hűtő Profi Kft 1118 Budapest, Budaörsi út 46. info@khprofi.hu +3612480095. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Az elállás/felmondás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, eredeti, sértetlen állapotban, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A forgalmazó kizárólag sérülésmentes hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék visszaküldéséről a vásárlónak kell gondoskodnia, ennek közvetlen költségét is Ő viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ennek megállapítását cégünk fenntartja magának.